Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

    HỒ SƠ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÍ KINH  DOANH

1/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2/ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
3/ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
4/ Kèm theo thông báo phải có Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
    Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
    Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
   Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Lưu ý:
    Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Luật doanh nghiệp, Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Thông tư 01/2013/TT-BKH hoặc liên hệ ĐT: 02743.905.177 Hotline: 0925.100.222
    Tra cứu áp mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, lấy mã ngành là cấp 4.( file hướng dẫn )
    Người đại diện theo pháp luật, thành viên sáng lập trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nếu người nộp hồ sơ đăng ký không thuộc danh sách nêu trên, cần phải kèm theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền.
    Trụ sở của doanh nghiệp phải có địa chỉ được xác định gồm: Số nhà, tên đường, tên xã ( phường, thị trấn), huyện ( thị xã, thành phố), tỉnh.
    Lệ phí đăng ký thay đổi: 200.000 đồng.