Khắc gia công kim loại

Khắc gia công kim loại
 1. Kim loại có lớp sơn phủ.
   
  Khắc trên bình giữ nhiệt
  Khắc trên bút

                  

 2. Khắc trên Ống kim loại
   

  Khắc trên ống kim loại              Khắc trên Điện thoại
 3. Khắc trên những sản phẩm phi kim loại.


  Khắc trên các sản phẩm chip điện tử, linh kiện điện, các tay nắm vòi nước,...